Novozymes - ordinær generalforsamling 2008

Novozymes A/S afholdt i går ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev beretningen om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår taget til efterretning.

Endvidere godkendte generalforsamlingen følgende punkter:
  • Revideret årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse
  • Anvendelse af overskud i henhold til det godkendte regnskab (årsrapport), idet der udbetales et udbytte på kr. 5,00 pr. A-/B-aktie a kr. 10
  • Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i Novozymes. De godkendte retningslinjer er tilgængelige på selskabets hjemmeside: www.novozymes.com
  • Genvalg af bestyrelsens syv generalforsamlingsvalgte medlemmer
  • Genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
  • Bemyndigelse for bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen op til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%, jf. aktieselskabslovens §48
I sin mundtlige beretning havde bestyrelsesformand Henrik Gürtler blandt andet følgende kommentarer:

”2007 blev året, hvor næsten alt gik Novozymes’ vej. Salget voksede til et niveau, som ikke er set i mange år, og Novozymes leverede de lovede finansielle resultater, selv med store udfordringer som stigende råvare- og energipriser og en faldende dollarkurs. Det er resultater, som vi er meget stolte af, og som giver os tiltro til fremtiden samt til, at fokus på acceleration af væksten er rettidig og rigtig.
Læs hele meddelelsen