Koncernregnskab for de første 3 kvartaler 2011

Tilfredsstillende udvikling i salg og indtjening og stærke frie pengestrømme i de første 3 kvartaler. Helårsforventningerne til salgsvæksten i danske kroner er omkring 8% og til vækst i resultat af primær drift 9-11%.

Væksten i lokal valuta var 11% (8% i danske kroner, 7% organisk) i forhold til de første 3 kvartaler 2010. Resultat af primær drift steg 8% og resulterede i en overskudsgrad på 23,3% på trods af den negative effekt af højere råvarepriser, opkøb og ugunstige valutakurser. Periodens resultat steg med hele 16%, og de frie pengestrømme var fortsat stærke, hovedsagelig som følge af øget resultat for perioden. Helårsforventningerne til vækst i salg, resultat af primær drift samt årets resultat er blevet ændret inden for det tidligere udmeldte, investeringsniveauet er justeret en smule og forventningerne til frie pengestrømme er blevet opjusteret. Alle øvrige forventninger fastholdes.
Resultaterne for de første 3 kvartaler 2011 i forhold til samme periode 2010 var:
  • Salget steg 11% i lokal valuta og 8% i danske kroner, heraf 4 %-point fra opkøb
  • Bruttomarginen var 56,4% (ca. 56,8% eksklusive opkøb), en stigning på 0,4 %-point
  • Resultat af primær drift var 1.844 mio. kr., en stigning på 8%
  • Overskudsgraden var 23,3% (ca. 24,0% eksklusive opkøb), en stigning på 0,1 %-point
  • Periodens resultat var 1.465 mio. kr., en stigning på 16%
  • Nettoinvesteringer før opkøb udgjorde 796 mio. kr. mod 787 mio. kr.
  • Frie pengestrømme før opkøb var 1.527 mio. kr. mod 975 mio. kr.
  • Afkast af investeret kapital, inklusive goodwill, var 22,9% mod 24,3%
Det glæder mig meget, at vi har kunnet levere en salgs- og indtjeningsvækst for de første 3 kvartaler, der ligger inden for rammerne af vores tidligere udmeldte forventninger til helåret. Der er ingen tvivl om, at der stadig hersker stor usikkerhed om den globale økonomiske situation, og vi kan se en vis tilbageholdenhed hos nogle kunder. Som følge heraf og da vi forventer, at kunderne også vil udvise forsigtighed i 4. kvartal, ændrer vi vores helårsforventninger til salgsvæksten til den nedre ende af det tidligere udmeldte spænd. Med hensyn til indtjeningen er jeg yderst tilfreds med, at vi nu kan indsnævre forventningerne til den øvre ende af de tidligere udmeldte spænd som følge af stærke underliggende forretningsresultater. Vi har også opjusteret vores forventninger til frie pengestrømme. Endelig kan jeg meddele, at vi ved at underskrive en aftale med den USA-baserede virksomhed Repligen Corp., har fundet et godt hjem til vores aktiviteter inden for cellekulturingredienser og Protein A,” siger adm. direktør Steen Riisgaard.
 
 
Kontaktpersoner:
Presse og medier:
 
 
Investor Relations:
René Tronborg (Europa)
Tlf. (mobil): +45 3077 2274
 
Paige Donnelly (USA)
Tlf. (mobil): +1 919 218 4501
Tobias Björklund (DK)
Tlf. (mobil): +45 3077 8682
 
Martin Riise (DK)
Tlf. (mobil): +45 3077 0738
 
Thomas Bomhoff (USA)
Tlf. (USA mobil): +1 919 649 2565
Tlf. (DK mobil): +45 3077 1226