Delårsrapport for de første 3 kvartaler af 2014

Øgede forventninger til årets resultat. 2014-salgsvækst som forventet

Salgsvæksten i de første 3 kvartaler var på niveau med forventningerne. Organisk steg salget 8% (5% i danske kroner, 8% i lokal valuta) i forhold til samme periode sidste år. I 3. kvartal alene steg salget 9% organisk i forhold til 3. kvartal 2013. Resultat af primær drift steg 16%, og overskudsgraden var 27,4%, en stigning på 2,4 procentpoint i forhold til samme periode sidste år. Omkring halvdelen af stigningen i overskudsgrad kan tilskrives den positive engangseffekt af The BioAg Alliance og halvdelen en forbedring i den underliggende rentabilitet. Frie pengestrømme var 4.319 mio. kr. Det høje niveau skyldes den positive engangseffekt af The BioAg Alliance, højere resultat, lavt niveau af anlægsinvesteringer samt lavere nettodriftskapital i perioden.
Helårsforventningen til organisk salgsvækst indsnævres fra det tidligere udmeldte spænd på 6-9% til 7-8% med ca. 6% vækst i danske kroner. Helårsforventningerne til vækst i resultat af primær drift og årets resultat opjusteres til hhv. 14-15% og 13-14%, begge fra 9-11%. Overskudsgraden forventes nu at blive 26-27% mod tidligere ca. 26%. Forventningen til afkast af investeret kapital (ROIC), inkl. goodwill, øges til 22-23% fra tidligere ca. 22%. Endelig opjusteres forventningen til frie pengestrømme med 400-500 mio. kr. til ca. 4.300 mio. kr. som følge af forventningerne om højere resultat samt lavere anlægsinvesteringer og nettodriftskapital.